top
Turnieje i starty SKKS 2023
Rodzice S-KKS Przemyśl
Aktualności
I Kongres Edukacyjny IT i Szachy 2018
II Kongres Edukacyjny IT i Szachy 2021
Szachy i Podstawa Programowa w Klasach I-III Szkół Podstawowych
Edukacja Przez Szachy w Szkołach Podkarpacia Podstrona dla nauczycieli
Matematyka i szachy członków SKKS
Szachistki i szachiści SKKS
Szkółka Szachowa NADZIEJA
Historia Szachowego Niedźwiadka
Starty zawodników S-KKS 2019
Szachy do szkół
Zbigniew Maciołek
Sobotnie Turnieje Szachowe 2018
Turnieje S-KKS 2019 i 2020
Turnieje i starty SKKS 2021 i 2022
Szkółka Szachowa SKKS przy Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu
Szachy Szkolne ( SZS, szkół województwa podkarpackiego )
Turnieje SKKS 2017
Turniej Złota Wieża w Przemyślu
Miś szachista szuka swego właściciela
Turniej Szachowy o Puchar Dowódcy 5BSP
GALERIA aktywności i zainteresowań szachistów SKKS MDK
Krasiczyn WIEŻA
HISTORIA SZACHÓW
Ligowe Starty SKKS
Starty Zawodników SKKS 2016
Starty zawodników SKKS 2010-2011
Szachy inwestycją w umysł i wychowanie - Szkółki szachowe
Starty zawodników SKKS w 2012
Starty zawodników SKKS MDK w 2013
Starty zawodników SKKS w 2014
Turnieje Szachowe SKKS 2009, 2010
Turnieje Szachowe SKKS 2011
Szukamy Wolontariuszy
Starty zawodników SKKS w 2015
Turnieje Szachowe SKKS 2012
Turnieje szachowe SKKS 2013 2014 2015
Wilhelm Dańczak
MTS Szachowa SANOWA
Stanisław Marko
Memoriały Szachistów
Władysław Bil
Przemyskie Talenty
MASZEK SZACHOWA AKADEMIA
Strony i szkoleniowe materiały szachowe dla zawodników S-KKS
Informacje o S-KKS - mini BiP
Kontakt NOWY
Kontakt

Szachy i Podstawa Programowa w Klasach I-III Szkół Podstawowych

 
 
Podstawa programowa
w klasach I-III szkół podstawowych


 Zapisy zawarte w 
 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Str. 38

II. Edukacja matematyczna.
 
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych.

Uczeń:
 
1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;  określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;
3) posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos.

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności.
 
Uczeń:
 
1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;
2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);
3) wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;
4) porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami.
 
Uczeń:
 
1) wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia
oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;
2) dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach);
3) mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań;
4) dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie.
 
4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych.
 
Uczeń:
 
1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;
2) układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych. Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 356 5.

Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych.
 
Uczeń:
 
1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową;
2) mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
3) mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia codziennego; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach;
4) dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w otoczeniu dziecka.

 
6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji.

Uczeń:
 
1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;
2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa,dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;
3) wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej;
4) odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII;
5) mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją;
6) dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
7) waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 
8) wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne;

9) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 
 
Str. 44
 
VII. Edukacja informatyczna.

 
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów.
 
Uczeń:
 
1) układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
3) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
 
Uczeń:
 
1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
2) tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;
3) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu.

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.

Uczeń:

1) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
3) korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.
 
4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych.

Uczeń:
 
1) współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
2) wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa.
 
Uczeń:
 
1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
2) rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;
3) przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.


 

Ogłoszenia

Dodano: 11-12-2022

 


Spotkania Rodziców SKKS - Grupa na FB


Dodano: 26-01-2019


 Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu


Dodano: 04-04-2014

 
Medal Macieja Karasińskiego
Za Zasługi Dla Rozwoju Intelektualnego 


Dodano: 09-09-2013

 Szachiści Biegają


Dodano: 16-11-2012


Dodano: 12-07-2012

Materiały do pobrania


Dodano: 23-02-2012

Osoby, Firmy,
Urzędy i Organizacje
Wspierające SKKS


Dodano: 04-06-2011

Szachy i Matematyka
8 hetmanów 
Kwadrat magiczny


Dodano: 02-04-2010

Jakie są normy na kategorie szachowe?
Jak obliczyć czy zdobędziesz kategorię?
Ile trzeba punktów na kategorię?


Dodano: 10-01-2010


English version

Chess is a good learning of the logical thinking.
I think, therefore I am.


Dodano: 07-01-2010

Jesteś Członkiem naszego Klubu?
Uczysz się i  trenujesz pilnie?

Możesz otrzymać wsparcie!


 Treningi grupowe i indywidualne